Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Johannes Georgius Bruchius"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
Line 272: Line 272:
 
! <p>Modern Dutch Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern Dutch Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
+
<!--------------------------------------Les 1--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
|  [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 280: Line 280:
 
{{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/39|3|lbl=-|p=1}}
 
{{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/39|3|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 2--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
Line 286: Line 286:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/40|1|lbl=2|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/40|1|lbl=2|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 3--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
Line 292: Line 292:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/40|2|lbl=3|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/41|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/40|2|lbl=3|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/41|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 4--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C12 C13.jpg|425px|center]]<br>
Line 300: Line 300:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/41|2|lbl=4|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/42|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/41|2|lbl=4|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/42|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 5--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
Line 307: Line 307:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/42|2|lbl=5|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/42|2|lbl=5|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 6--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 314: Line 314:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/43|1|lbl=6|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/43|1|lbl=6|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 7--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
Line 321: Line 321:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/43|2|lbl=7|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/44|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/43|2|lbl=7|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/44|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 8--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 F24 F25.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 F24 F25.jpg|425px|center]]<br>
Line 327: Line 327:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/44|2|lbl=8|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/45|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/44|2|lbl=8|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/45|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 9--------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/45|2|lbl=9|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/45|2|lbl=9|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 10-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 338: Line 338:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/46|1|lbl=10|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/46|1|lbl=10|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 11-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
Line 344: Line 344:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/46|2|lbl=11|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/47|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/46|2|lbl=11|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/47|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 12-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E22 E23.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E22 E23.jpg|425px|center]]<br>
Line 351: Line 351:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/47|2|lbl=12|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/48|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/47|2|lbl=12|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/48|1|lbl=-|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 13-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
Line 357: Line 357:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/48|2|lbl=13|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/48|2|lbl=13|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 14-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C10 C11.jpg|425px|center]]
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C10 C11.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/49|1|lbl=14|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/49|1|lbl=14|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 15-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 369: Line 369:
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/49|2|lbl=15|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/49|2|lbl=15|p=1}}
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 16-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 F24 F25.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 F24 F25.jpg|425px|center]]<br>
Line 393: Line 393:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 17-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 400: Line 400:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 18-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
Line 407: Line 407:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 19-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
Line 414: Line 414:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 20-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
Line 421: Line 421:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 21-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
Line 429: Line 429:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 22-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 G30 G31.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 G30 G31.jpg|425px|center]]<br>
Line 436: Line 436:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 23-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 G30 G31.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 G30 G31.jpg|425px|center]]<br>
Line 444: Line 444:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 24-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
Line 450: Line 450:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 25-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]<br>
Line 473: Line 473:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 26-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
 
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
Line 481: Line 481:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 27-------------------->
 
|-  
 
|-  
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 (39).jpg|300px|center]]
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P62 P63.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C10 C11.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/57|2|lbl=27}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/57|2|lbl=27}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 28-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| | [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P62 P63.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/58|1|lbl=28}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/58|1|lbl=28}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 29-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/58|2|lbl=29}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/58|2|lbl=29}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 30-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|2|lbl=30}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|2|lbl=30}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 31-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|3|lbl=31}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/60|1|lbl=49}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59|3|lbl=31}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/60|1|lbl=49}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 32-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 V80 V81.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P62 P63.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 R68 R69.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/60|2|lbl=32}}  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/61|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/60|2|lbl=32}}  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/61|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 33-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P62 P63.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q66 Q67.jpg|425px|center]]
 
|    {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/61|2|lbl=33}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|1|lbl=-}}
 
|    {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/61|2|lbl=33}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 34-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|2|lbl=34}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|2|lbl=34}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 35-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P62 P63.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 H34 H35.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|3|lbl=35}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/63|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/62|3|lbl=35}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/63|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 36-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/63|2|lbl=36}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/63|2|lbl=36}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 37-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 P60 P61.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/64|1|lbl=37}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/64|1|lbl=37}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 38-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/64|2|lbl=38}}  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/65|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/64|2|lbl=38}}  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/65|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 39-------------------->
 
 
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 D16 D17.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/65|2|lbl=39}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/65|2|lbl=39}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 40-------------------->
 
 
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S74 S75.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Q64 Q65.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/66|1|lbl=40}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/66|1|lbl=40}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 41-------------------->
 
 
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 E18 E19 E20 E21.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 C10 C11.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/66|2|lbl=41}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/67|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/66|2|lbl=41}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/67|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 42-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 M50 M51.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/67|2|lbl=42}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/67|2|lbl=42}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 43-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 R68 R69.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|1|lbl=43}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|1|lbl=43}}
 
|  
 
|  
Line 602: Line 616:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 44-------------------->
 
|-  
 
|-  
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 (39).jpg|300px|center]]
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 H32 H33.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 I36 I37.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|2|lbl=44}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|3|lbl=-}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/69|1|lbl=-}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|2|lbl=44}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68|3|lbl=-}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/69|1|lbl=-}}
 
|  
 
|  
Line 623: Line 638:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 45-------------------->
 
|-  
 
|-  
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 (39).jpg|300px|center]]
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K42 K43.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 HH124 HH125.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/70|1|lbl=45}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/70|2|lbl=-|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/71|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/70|1|lbl=45}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/70|2|lbl=-|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/71|1|lbl=-|p=1}}
 
|   
 
|   
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 46-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 F26 F27.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 D16 D17.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/71|2|lbl=46}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/71|2|lbl=46}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 47-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 B8 B9.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/72|1|lbl=47}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/72|1|lbl=47}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 48-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 S72 S73.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/72|2|lbl=48|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/72|2|lbl=48|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|1|lbl=-|p=1}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 49-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|2|lbl=49}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|2|lbl=49}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 50-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K42 K43.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 HH124 HH125.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|3|lbl=50|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/74|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/73|3|lbl=50|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/74|1|lbl=-|p=1}}
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 51-------------------->
 
|-  
 
|-  
|  
+
| [[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 W85 W85.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 A3 A4.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 Z92 Z93.jpg|425px|center]]<br>
 +
[[File:Bruchius Grondige Beschryvinge scherm ofte wapenkonste 1676 K40 K41.jpg|425px|center]]
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/74|2|lbl=51|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/75|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/74|2|lbl=51|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/75|1|lbl=-|p=1}}
 
|  
 
|  
Line 680: Line 705:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 52-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 686: Line 711:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 53-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/76|2|lbl=53|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/77|1|lbl=-|p=1}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/76|2|lbl=53|p=1}} {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/77|1|lbl=-|p=1}}
 
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 54-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 699: Line 723:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 55-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 705: Line 729:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 56-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 711: Line 735:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 57-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 717: Line 741:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 58-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 723: Line 747:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 59-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 729: Line 753:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 60-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 735: Line 759:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 61-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 741: Line 765:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 62-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 762: Line 786:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 63-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 768: Line 792:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 64-------------------->
|-  
+
|-
 
|  
 
|  
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/83|2|lbl=64}}
 
|  {{section|Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/83|2|lbl=64}}
Line 789: Line 813:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 65-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 795: Line 819:
 
|
 
|
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 66-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 817: Line 841:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 67-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 823: Line 847:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 68-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 829: Line 853:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 69-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 835: Line 859:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 70-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 841: Line 865:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 71-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 847: Line 871:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 72-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 853: Line 877:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 73-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 859: Line 883:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 74-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 880: Line 904:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 75-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 886: Line 910:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 76-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 892: Line 916:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 77-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 898: Line 922:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 78-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 904: Line 928:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 79-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 910: Line 934:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 80-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 916: Line 940:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 81-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 922: Line 946:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 82-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 943: Line 967:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 83-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 949: Line 973:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 84-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 955: Line 979:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 85-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 977: Line 1,001:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 86-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 983: Line 1,007:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 87-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 989: Line 1,013:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 88-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 995: Line 1,019:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 89-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,001: Line 1,025:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 90-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,007: Line 1,031:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 91-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,029: Line 1,053:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 92-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,035: Line 1,059:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 93-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,041: Line 1,065:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 94-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,047: Line 1,071:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 95-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,053: Line 1,077:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
  
 
|}
 
|}
Line 1,069: Line 1,092:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 96-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,075: Line 1,098:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 97-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,081: Line 1,104:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 98-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,103: Line 1,126:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 99-------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,109: Line 1,132:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 100------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,115: Line 1,138:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 101------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,121: Line 1,144:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 102------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,127: Line 1,150:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 103------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,133: Line 1,156:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
  
 
|}
 
|}
Line 1,149: Line 1,171:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 104------------------->
 
 
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,156: Line 1,177:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 105------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,162: Line 1,183:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 106------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,168: Line 1,189:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 107------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,174: Line 1,195:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
  
 
|}
 
|}
Line 1,190: Line 1,210:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 108------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,196: Line 1,216:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 109------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,202: Line 1,222:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 110------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,208: Line 1,228:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 111------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,214: Line 1,234:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 112------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,235: Line 1,255:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 113------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,241: Line 1,261:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 114------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,247: Line 1,267:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 115------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,253: Line 1,273:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 116------------------->
 
 
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,260: Line 1,279:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 117------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,266: Line 1,285:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 118------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,272: Line 1,291:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 119------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,278: Line 1,297:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 120------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,284: Line 1,303:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 121------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,290: Line 1,309:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 122------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,296: Line 1,315:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 123------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,302: Line 1,321:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 124------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,308: Line 1,327:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 125------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,314: Line 1,333:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 126------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,320: Line 1,339:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 127------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,326: Line 1,345:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 128------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,347: Line 1,366:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 129------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,353: Line 1,372:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 130------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,359: Line 1,378:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 131------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,380: Line 1,399:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 132------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,386: Line 1,405:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 133------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,392: Line 1,411:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 134------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,398: Line 1,417:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 135------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,404: Line 1,423:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 136------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,425: Line 1,444:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 +
<!--------------------------------------Les 137------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,430: Line 1,450:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 138------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,436: Line 1,456:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
  
 
|}
 
|}
Line 1,452: Line 1,471:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 139------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,458: Line 1,477:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 140------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,464: Line 1,483:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 141------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,470: Line 1,489:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 142------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,476: Line 1,495:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 143------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,482: Line 1,501:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 144------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,488: Line 1,507:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 145------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,494: Line 1,513:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 146------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,500: Line 1,519:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 147------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,506: Line 1,525:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 148------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,512: Line 1,531:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 149------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,533: Line 1,552:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 150------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,539: Line 1,558:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 151------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,545: Line 1,564:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 152------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,566: Line 1,585:
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
 
! <p>Modern English Interpretation<br/>by [[Deandra de Looff]]</p>
  
 
+
<!--------------------------------------Les 153------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,572: Line 1,591:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 154------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,578: Line 1,597:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 155------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,584: Line 1,603:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 156------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  
Line 1,590: Line 1,609:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
+
<!--------------------------------------Les 157------------------->
 
|-  
 
|-  
 
|  
 
|  

Revision as of 08:30, 19 May 2022

Johannes Georgius Bruchius
Born ca. 1630
Zweibrücken, Germany
Died 1717-1718
Utrecht, Netherlands
Occupation Fencing master
Influences
Influenced Johann Andreas Schmidt
Genres Fencing manual
Language Dutch
Notable work(s) Grondige Beschryvinge van de Edele ende Ridderlijcke Scherm- ofte Wapen-Konste (1671)

Johannes Georgius Bruchius was a 17th century German fencing master. He was born in Zweibrücken, Germany in ca. 1630, and by 1653 he was working as a fencing master in Heidelberg. In 1655, Bruchius transplanted to Utrecht, Netherlands, where on 6 March the city council authorized him to teach public classes; the official record notes that he was requested by a number of German nobles. In 1660, he accepted a position as fencing master at the prestigious Universiteit Leiden, where he taught for at least eleven years. Some time between 1671 and 1676, Bruchius opened a new school in Amsterdam where his students included Johann Andreas Schmidt, a fellow German who would himself go on to be a fencing master and author.[1]

In 1671, Bruchius published an extensive fencing manual entitled Grondige Beschryvinge van de Edele ende Ridderlijcke Scherm- ofte Wapen-Konste ("Thorough Description of the Noble and Knightly Fencing- or Weapon-Art"). It was published in Leiden by Abraham Verhoef, and treated the use of the single rapier after the German manner, which was itself heavily influenced by the teachings of the Italian master Salvator Fabris.[1]

In 1680, Bruchius returned to Utrecht and his activities thereafter are unknown (though it's likely that he continued teaching fencing). He appears to have died in Utrecht between 1717 and 1718.[1]

Contents

Treatise

Additional Resources

References

  1. 1.0 1.1 1.2 Reinier van Noort. "Johannes Georgius Bruchius". School voor Historische Schermkunsten. Retrieved 22 February 2013.