Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:Cod.I.6.2º.2 50r.jpg"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 3: Line 3:
 
<section begin="2"/>Kürzlich hab Ich Mir gedachtt iii Cappillell[!] Inn welchen kürzlich begrifen wirdt Ler vnnd Auszug Der Fechttereÿ Nitt vir die Allttenn fechtterr sunder vir die Jungenn shuellerr Damitt Inn Lust vnnd Ibung teglich gmertt werdtt, Aufs solchs hab Ich kürzlich Ersuechtt zwelff Regell Aus welchenn Dir Enttspringenn Mag pfortaÿll Subtillÿgkhaitt Vnnd Behenndigkhaÿtt, so du vonn ainem Maÿster Schwerzs, Oder Vonn Aainem vermerttenn freÿfechtterr Lernnst, vnnd nit von den winckhellfechtternn Als wann ain plinder denn Anndernn fiertt vnnd vallenn baydt Inn grabenn<section end="2"/>
 
<section begin="2"/>Kürzlich hab Ich Mir gedachtt iii Cappillell[!] Inn welchen kürzlich begrifen wirdt Ler vnnd Auszug Der Fechttereÿ Nitt vir die Allttenn fechtterr sunder vir die Jungenn shuellerr Damitt Inn Lust vnnd Ibung teglich gmertt werdtt, Aufs solchs hab Ich kürzlich Ersuechtt zwelff Regell Aus welchenn Dir Enttspringenn Mag pfortaÿll Subtillÿgkhaitt Vnnd Behenndigkhaÿtt, so du vonn ainem Maÿster Schwerzs, Oder Vonn Aainem vermerttenn freÿfechtterr Lernnst, vnnd nit von den winckhellfechtternn Als wann ain plinder denn Anndernn fiertt vnnd vallenn baydt Inn grabenn<section end="2"/>
  
<section begin="3"/>'''Wux laub Vnnd grass<br/>als Neÿdtt vnd has<br/>So hettenn schaff vnd Rinderr<br/>heur ain guettenn Wintterr'''<section end="3"/>
+
<section begin="3"/>'''Wux laub Vnnd grass<br/>als Neÿdtt vnd has<br/>&emsp;So hettenn schaff vnd Rinderr<br/>&emsp;heur ain guettenn Wintterr'''<section end="3"/>
  
 
<section begin="4"/>zwelff Regell las dich nitt verdriessenn<br/>aus dem mag dir gross kunst Enttspriessenn<section end="4"/>
 
<section begin="4"/>zwelff Regell las dich nitt verdriessenn<br/>aus dem mag dir gross kunst Enttspriessenn<section end="4"/>

Revision as of 22:08, 1 July 2021

This page has been proofread, but needs to be validated.

Ergrundung Ritterlicher Kunst Der Fechttereÿ Durch Liennhartt Sollinger Messerschmidtt, Nach Klerlicher Begreiffung vnd Kurzlicher Verstendnus

Kürzlich hab Ich Mir gedachtt iii Cappillell[!] Inn welchen kürzlich begrifen wirdt Ler vnnd Auszug Der Fechttereÿ Nitt vir die Allttenn fechtterr sunder vir die Jungenn shuellerr Damitt Inn Lust vnnd Ibung teglich gmertt werdtt, Aufs solchs hab Ich kürzlich Ersuechtt zwelff Regell Aus welchenn Dir Enttspringenn Mag pfortaÿll Subtillÿgkhaitt Vnnd Behenndigkhaÿtt, so du vonn ainem Maÿster Schwerzs, Oder Vonn Aainem vermerttenn freÿfechtterr Lernnst, vnnd nit von den winckhellfechtternn Als wann ain plinder denn Anndernn fiertt vnnd vallenn baydt Inn grabenn

Wux laub Vnnd grass
als Neÿdtt vnd has
 So hettenn schaff vnd Rinderr
 heur ain guettenn Wintterr

zwelff Regell las dich nitt verdriessenn
aus dem mag dir gross kunst Enttspriessenn