Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge, belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cijffer-ghetal op elcke figure vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.


In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.