Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/22"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Page statusPage status
-
Problematic
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten
+
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.
vervolgens ſullen gebieden int gebruyck vande Targe methaer geweer.
 
  
» Cargt op ben rugge ſjangt/en tecijt ſtatt.
+
U Targe op den rugge hant/en recht staet.
  
3
+
U Targe voor 'tlijf brengt.
  
garge boo? 'tlijf b?engt.
+
U Targe tot het Rappier ghereet houdt.
  
3 &Carge tot het tiappier ghereet ſjoubt.
+
U Rappier treckt.
  
3 13appier trecht.
+
U Rappier tusschen u Targe leght.
  
D tiappſet tuſſchenuſ Earge leght.
+
U Calquet sluyt.
E3 Caſquet ſlupt.
 
&Deckt u.
 
  
litcijt u.
+
Deckt u.
  
33 1äappiet toebeton op-ſteeckt.
+
Recht u.
33unen arm meberom upt be (QEatgetreckt.
 
Op Den ruggett (@Targe banght.
 
  
Met Previlegie vande Keyſ. Ma'. den Coninck van Vranckrijck, ende de Hoog. Mog.
+
U Rappier wederom op-steeckt.
  
Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtſche Provintien.
+
Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.
Ende luydt den Inhoudt aldus:
 
At niemandt en vervordere, 't ſy van wat qualiteytoft conditie hy ſy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieuNaſſau
 
D ſche
 
VWapenhandelinghe naer te maecken, ofte elders in cenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in deſe
 
onſe Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ſes navolgende laren 't ſy int
 
  
kleyn oft int groot, int deel oftint geheel de Schriften noch oockde Figuren,oockde ordrein ditvverck gehouden, geenânt,
+
Op den rugge u Targe hanght.
en-boven de ſomme van 3 ooo. Carolusguldens als breeder blijckt by de principale Brieven van octroy, hem hiervan ghe
 
  
naer te volghen,ſonder expresconſent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaecktevverck, endedaer
+
----
gheven.
 
-Tzus-ETETE-ET-
 
  
-
+
Met Previlegie vande Keys. Ma<sup>t</sup>. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.
  
-
+
''Ende luydt den Inhoudt aldus:''
  
e>Memorie voor den Boeck-binder.
+
'''D'''At niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende dear en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe gheven.
  
D# Schriften zijn, ghelijckoock de Figuren, in tvvee byſondere deelen af ghedeylt, als van Schilt ende Targe, endeſullen in
+
----
gebonden vvorden op deſe maniere: de Schriften van de Schilden voor de Figuren der ſelve: cnde de andere van gelijcken,
+
 
elcx voor hunne eygene Figuren,
+
''Memorie voor den Boeck-binder.''
 +
 
 +
'''D'''E Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken, elck voor hunne eygene Figuren.

Latest revision as of 03:40, 13 September 2020

This page has been proofread, but needs to be validated.


De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.

U Targe op den rugge hant/en recht staet.

U Targe voor 'tlijf brengt.

U Targe tot het Rappier ghereet houdt.

U Rappier treckt.

U Rappier tusschen u Targe leght.

U Calquet sluyt.

Deckt u.

Recht u.

U Rappier wederom op-steeckt.

Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.

Op den rugge u Targe hanght.


Met Previlegie vande Keys. Mat. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Ende luydt den Inhoudt aldus:

DAt niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende dear en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe gheven.


Memorie voor den Boeck-binder.

DE Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken, elck voor hunne eygene Figuren.