Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/22"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
m
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Page statusPage status
-
Problematic
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten<br>
+
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.
vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.<br>
+
 
<br>
+
U Targe op den rugge hant/en recht staet.
U Targe op den rugge hant/en recht staet.<br>
+
 
U Targe voor 'tlijf brengt.<br>
+
U Targe voor 'tlijf brengt.
U Targe tot het Rappier ghereet houdt.<br>
+
 
U Rappier treckt.<br>
+
U Targe tot het Rappier ghereet houdt.
U Rappier tusschen u Targe leght.<br>
+
 
U Calquet sluyt.<br>
+
U Rappier treckt.
Deckt u.<br>
+
 
Recht u.<br>
+
U Rappier tusschen u Targe leght.
U Rappier wederom op-steeckt.<br>
+
 
Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.<br>
+
U Calquet sluyt.
Op den rugge u Targe hanght.<br>
+
 
<br>
+
Deckt u.
Met Previlegie vande Keys. Ma<sup>t</sup>. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.<br>
+
 
<br>
+
Recht u.
"Ende luydt den Inhoudt aldus:"<br>
+
 
<br>
+
U Rappier wederom op-steeckt.
Dat niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau-<br>
+
 
sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese<br>
+
Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.
onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int<br>
+
 
kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints<br>
+
Op den rugge u Targe hanght.
naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende daer-<br>
+
 
en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe-<br>
+
----
gheven.<br>
+
 
<br>
+
Met Previlegie vande Keys. Ma<sup>t</sup>. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.
"Memorie voor den Boeck-binder."<br>
+
 
<br>
+
''Ende luydt den Inhoudt aldus:''
De Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in-<br>
+
 
gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken,<br>
+
'''D'''At niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende dear en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe gheven.
elck voor hunne eygene Figuren.
+
 
 +
----
 +
 
 +
''Memorie voor den Boeck-binder.''
 +
 
 +
'''D'''E Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken, elck voor hunne eygene Figuren.

Latest revision as of 03:40, 13 September 2020

This page has been proofread, but needs to be validated.


De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.

U Targe op den rugge hant/en recht staet.

U Targe voor 'tlijf brengt.

U Targe tot het Rappier ghereet houdt.

U Rappier treckt.

U Rappier tusschen u Targe leght.

U Calquet sluyt.

Deckt u.

Recht u.

U Rappier wederom op-steeckt.

Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.

Op den rugge u Targe hanght.


Met Previlegie vande Keys. Mat. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Ende luydt den Inhoudt aldus:

DAt niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende dear en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe gheven.


Memorie voor den Boeck-binder.

DE Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken, elck voor hunne eygene Figuren.