Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/22

From Wiktenauer
Revision as of 18:37, 1 June 2020 by Deandra de Looff (talk | contribs) (→‎Problematic)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens ſullen gebieden int gebruyck vande Targe methaer geweer.

» Cargt op ben rugge ſjangt/en tecijt ſtatt.

3

garge boo? 'tlijf b?engt.

3 &Carge tot het tiappier ghereet ſjoubt.

3 13appier trecht.

D tiappſet tuſſchenuſ Earge leght. E3 Caſquet ſlupt. &Deckt u.

litcijt u.

33 1äappiet toebeton op-ſteeckt. 33unen arm meberom upt be (QEatgetreckt. Op Den ruggett (@Targe banght.

Met Previlegie vande Keyſ. Ma'. den Coninck van Vranckrijck, ende de Hoog. Mog.

Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtſche Provintien. Ende luydt den Inhoudt aldus: At niemandt en vervordere, 't ſy van wat qualiteytoft conditie hy ſy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieuNaſſau D ſche VWapenhandelinghe naer te maecken, ofte elders in cenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in deſe onſe Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ſes navolgende laren 't ſy int

kleyn oft int groot, int deel oftint geheel de Schriften noch oockde Figuren,oockde ordrein ditvverck gehouden, geenânt, en-boven de ſomme van 3 ooo. Carolusguldens als breeder blijckt by de principale Brieven van octroy, hem hiervan ghe

naer te volghen,ſonder expresconſent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaecktevverck, endedaer gheven. -Tzus-ETETE-ET-

-

-

e>Memorie voor den Boeck-binder.

D# Schriften zijn, ghelijckoock de Figuren, in tvvee byſondere deelen af ghedeylt, als van Schilt ende Targe, endeſullen in gebonden vvorden op deſe maniere: de Schriften van de Schilden voor de Figuren der ſelve: cnde de andere van gelijcken, elcx voor hunne eygene Figuren,