Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/22

From Wiktenauer
Revision as of 03:40, 13 September 2020 by Michael Chidester (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.

U Targe op den rugge hant/en recht staet.

U Targe voor 'tlijf brengt.

U Targe tot het Rappier ghereet houdt.

U Rappier treckt.

U Rappier tusschen u Targe leght.

U Calquet sluyt.

Deckt u.

Recht u.

U Rappier wederom op-steeckt.

Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.

Op den rugge u Targe hanght.


Met Previlegie vande Keys. Mat. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Ende luydt den Inhoudt aldus:

Dat niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende dear en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe gheven.


Memorie voor den Boeck-binder.

De Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken, elck voor hunne eygene Figuren.