Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:MS Dresd.C.487 044v.png"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
 
<section begin="1"/>{{red|b=1|Ain schwert nemen}}
 
<section begin="1"/>{{red|b=1|Ain schwert nemen}}
  
{{redu|b=1|I}}t~ wenn er mitt versecz{{dec|s|t}}en oder sunst an din schwert bindet So {{dec|s|begrüff}} begrÿff mitt lincker verkörter hand baÿde schwert In den clingen vñ halt sÿ veste zu° samen&nbsp;/ vñ far mitt der rechten hand gegen dine~ lincken sÿtten mitt dem knopff vnden durch im über sein baÿde hende vñ ruck do mitt übersich vff din rechte sÿtten {{redu|S}}o belÿben dir baÿde schwert ~ ''':&middot;'''<section end="1"/>
+
{{redu|b=1|I}}t~ wenn er mitt versecz{{dec|s|t}}en oder sunst an din schwert bindet So {{dec|s|begrüff}} begrÿff mitt lincker verkörter hand baÿde schwert In den clingen vñ halt sÿ veste zu° samen&nbsp;/ vñ far mitt der rechten hand gegen dine~ lincken sÿtten mitt dem knopff vnden durch im über sein baÿde hende vñ ruck do mitt übersich vff din rechte sÿtten {{redu|S}}o belÿben dir baÿde schwert ~&nbsp;''':&middot;'''<section end="1"/>
  
 
<section begin="2"/>{{red|b=1|Von abschniden ~}}
 
<section begin="2"/>{{red|b=1|Von abschniden ~}}
  
'''S'''chÿde ab die hörten&nbsp;/ <br/>von vnde~ in baÿden geferten <br/>Vier sind der schnitt&nbsp;/ <br/>zwen vnden zwen oben mit '''&middot;:'''
+
'''S'''chÿde ab die hörten&nbsp;/ <br/>von vnde~ in baÿden geferten <br/>Vier sind der schnitt&nbsp;/ <br/>zwen vnden zwen oben mit&nbsp;'''&middot;:'''
  
 
{{red|b=1|Glosa}} {{redu|b=1|M}}örck<section end="2"/>
 
{{red|b=1|Glosa}} {{redu|b=1|M}}örck<section end="2"/>

Latest revision as of 21:29, 14 August 2018

This page has been proofread, but needs to be validated.

Ain schwert nemen

It~ wenn er mitt verseczten oder sunst an din schwert bindet So begrüff begrÿff mitt lincker verkörter hand baÿde schwert In den clingen vñ halt sÿ veste zu° samen / vñ far mitt der rechten hand gegen dine~ lincken sÿtten mitt dem knopff vnden durch im über sein baÿde hende vñ ruck do mitt übersich vff din rechte sÿtten So belÿben dir baÿde schwert ~ 

Von abschniden ~

Schÿde ab die hörten /
von vnde~ in baÿden geferten
Vier sind der schnitt /
zwen vnden zwen oben mit ·:

Glosa Mörck