Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/4

From Wiktenauer
Revision as of 05:20, 10 November 2018 by Michael Chidester (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

maniere van wapenen die de lÿswacht van zÿn Vorstelÿcke Ghena de jegenwoordich is draghende, inde Schutten ende Musquetdragers sult ghy mede bemercken, dat de cerste figure uytwÿst hoemen het Roer ofte Musquet alreede geladen op schouder moet houden, ende de naevolgende wat voorts ghedaen moet werden tot het aflossen, ende also voorts tot het wederladen toe, ende om mede te thoonen hoe dat een yeder stilstaende in tÿt van noot hem behoort te dragen soo wert in de laetste beelden van elcke soorte de maniere van schiltwacht te houden aengewesen, voor at dient ghelet dat t’gunt alhier langhsaem ende met drachten schÿnt toe te gaen, overmids dat de afbeeldinge niet dan by cleene ghedeelte heeft connen gheschieden, t’selfde den jongen Crÿghsman hem door lange oeffeninge moer ghewennen heel veerdigh te doen, ende nochtans op de schickelickste maniere, ende met de meeste voorsichticheyt om den vyant afbreuck te doen sonder hem selven oft zÿne mede ghesel te beschadighen. T'voorder sal de schrÿftelÿcke verclaringhe wet de beelden t’samen uytwÿsen.

(**)