Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/6"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
 
openen armen,
 
openen armen,
ende mette tvve voorſte vinghers der panne deeckſel voor de vonckendecken, ende de ſelve opdoen ſal, ſonder ſich daer nac te
+
ende mette twe voorste vinghers der panne deecksel voor de vonckendecken, ende de selve opdoen sal, sonder sich daer nac te
  
crommen oft te buyghen, brenghende t'Roer met bequaemheyt nac den mont toe, ghelijck deſe figureaenvvijſt.
+
crommen oft te buyghen, brenghende t'Roer met bequaemheyt nac den mont toe, ghelÿck dese figureaenwÿst.
A
 
  
*
+
Ten 1o. hoe hy van boven nederwaerts, ende niet van onderen opwaertsaenleggen sal, op dat hy zÿn ghesel die voor hem
 +
sy (soo t'Roer onversiens los ginghe) gheen schade en doe, oock om dat den coghel (die altÿt in der hacst niet en canghevoc
 +
dert werden) niet wt en rolle,
  
 +
Ten 11. hoe hy dat Roer teghen die borst setten, ende aen legghen, t'hooft sincken,den rechten ellenboge om hooch hou
 +
den, ende met het lichaem recht ende kloeckstaen, ende op dat het Rocr op de borst, ende niet op de schouderen aengelegt wer
  
Ten 1o. hoe hy van boven nedervvaerts, ende niet van onderen opvvaertsaenleggen ſal, op dat hy zijn gheſel die voor hem
+
de, t'lichaem daer nae voeghen sal, daer beneffens hoe hy het lincker been, dat voorstaen moet, buygen, ende trechter dat achter
ſy (ſoo t'Roer onverſiens los ginghe) gheen ſchade en doe, oock om dat den coghel (die altijt in der hacſt niet en canghevoc
+
staen moet, stÿf houden sal, teneynde hy't Roer des te gewisser regieren, ende los schieten (als mede aenlegghen) kan.
dert vverden) niet vvt en rolle,
 
  
Ten 11. hoe hy dat Roer teghen die borſt ſetten, ende aen legghen, t'hooft ſincken,den rechten ellenboge om hooch hou
+
Ten 12. hoe hy gheschoten hebbende eRoerwel van de kacckcaf doen , ende om hooch houden sal. omme soot'Roer
den, ende met het lichaem recht ende kloeckſtaen, ende op dat het Rocr op de borſt, ende niet op de ſchouderen aengelegt vver
+
gheweyghert hadde zÿn ghesel anderwerff gheen schade te doen.
  
de, t'lichaem daer nae voeghen ſal, daer beneffens hoe hy het lincker been, dat voorſtaen moet, buygen, ende trechter dat achter
+
Ten 13, hoe hy de lontewel, ende op dat hyse selver niet wt en lessche, met de selve vinghers daer mede hyde selfde op
ſtaen moet, ſtijf houden ſal, teneynde hy't Roer des te gevviſſer regieren, ende los ſchieten (als mede aenlegghen) kan.
 
  
Ten : 2. hoe hy gheſchoten hebbende eRoervvel van de kacckcaf doen , ende om hooch houden ſal. omme ſoot'Roer
+
gheset heeft, vandenhaen afnemen ende niet trecken moet.
ghevveyghert hadde zijn gheſel andervverff gheen ſchade te doen.
 
Ten r3, hoe hy de lontevvel, ende op dat hyſe ſelver niet vvt en leſſche, met de ſelve vinghers daer mede hyde ſelfde op
 
  
gheſet heeft, vandenhaen afnemen ende niet trecken moet.
+
Ten 14. hoe hy de lonte weder tusschen de vinghers voeghen sal, daer hyse int opmaecken wt hadde ghenomen, blyven
 +
de altÿt zÿn Roer voor om hooch houdende,
  
-
+
Ten 15. hoe hy in de pan de welcke noch open staende, ende t'Roer los geschoten zÿnde blasen sal, op dat de laedt flessche
 +
soodaer een voncxken op waer blyven legghen niet aen engae, ende hyselve schade lyde, maeckende (om tÿt te winnen) on
 +
dertusschen het laetflesken ghereet.
  
Ten 14. hoe hy de lonte vveder tuſſchen de vinghers voeghen ſal, daer hyſe int opmaecken vvt hadde ghenomen, blyven
+
Ten 16. hoe hy dat laedt polver op de panne wt het laetflesken, ende niet wt de maten, ofte groote flessche doen sal, omme
de altijt zijn Roer voor om hooch houdende,
+
doort verrucken van dien, of andersins,gaen tÿt te verliesen, houdende midlertÿt het Roer om redenen voorsz. voor om hooch.
 
+
Ten r7. hoe hy de panne met de voorsten vingher toe doen sal, ghelÿck dese figure aenwÿst.
Ten 15. hoe hy in de pan de vvelcke noch open ſtaende, ende t'Roer los geſchoten zijnde blaſen ſal, op dat de laedt fleſſche
+
Ten 13. hoe hy t polver soo daerwat op der panne decksel waer blÿven liggen afschudden sal, op dat wanneer hyde lonte
ſoodaer een voncxken op vvaer blyven legghen niet aen engae, ende hyſelve ſchade lyde, maeckende (om tijt te vvinnen) on
+
versoecken wilde, het Roer niet onversiens los en gae,
dertuſſchen het laetfleſken ghereet.
 
 
 
-
 
 
 
Ten 16. hoe hy dat laedt polver op de panne vvt het laetfleſken, ende niet vvt de maten, ofte groote fleſſche doen ſal, omme
 
doort verrucken van dien, of anderſins,gaen tijt te verlieſen, houdende midlertijt het Roer om redenen voorſz. voor om hooch.
 
Ten r7. hoe hy de panne met de voorſten vingher toe doen ſal, ghelijck deſe figure aenvvijſt.
 
Ten 13. hoe hy t polver ſoo daervvat op der panne deckſel vvaer blijven liggen afſchudden ſal, op dat vvanneer hyde lonte
 
verſoecken vvilde, het Roer niet onverſiens los en gae,
 
  
 
Ten 19.
 
Ten 19.
  
hoe hy vpolver,nietteghenſtaende het ſelve afgheſchudt heeft, andermaelafblaſen ſal, om alle ſekerheyts vville.
+
hoe hy vpolver,nietteghenstaende het selve afgheschudt heeft, andermaelafblasen sal, om alle sekerheyts wille.
Ten 2o. hoe hy vvillende vvederom laden, het Roer met de linckerhant omdraeyenſal, om vvelckes bequamelijck te doen,
+
Ten 2o. hoe hy willende wederom laden, het Roer met de linckerhant omdraeyensal, om welckes bequamelÿck te doen,
ſooſal hy t'ſclfde met de rechte handt onder, nae de linckerzijde toe ſtieren.
+
soosal hy t'sclfde met de rechte handt onder, nae de linckerzÿde toe stieren.
Ten 21. hoe hyt'Roer neffens de lincker zijde laten ſincken ſal, en met de rechter hantnae de fleſſche ofte bandeliervatten.
+
Ten 21. hoe hyt'Roer neffens de lincker zÿde laten sincken sal, en met de rechter hantnae de flessche ofte bandeliervatten.
Ten 22. hoe hy de mate vande fleſſche open doen ſal, ofte indien hy een bandelier droech ſooſalt ſelfdegheſchieden ghe
+
Ten 22. hoe hy de mate vande flessche open doen sal, ofte indien hy een bandelier droech soosalt selfdegheschieden ghe
lijck het byde Muſquettiers ghevveſen vvort.
+
lÿck het byde Musquettiers ghewesen wort.
Ten 27. hoe hy vvt de mate vande groote fleſſche het polver int Roer doen ſal, houdende altijt het Roet vander aerden in
+
Ten 27. hoe hy wt de mate vande groote flessche het polver int Roer doen sal, houdende altÿt het Roet vander aerden in
 
 
dien hy des ſelfde machtich ſy.
 
 
 
. .
 
 
 
.
 
 
 
Ten ze hoe hy den laedtſtock met een verdraeyde handt vvt de lade ſal trecken, anderRoer vanderaerden houden, ghe
 
jijck deſe figure bevvijſt.
 
Ten 25. hoe hy, vvillende den laedtſtock cort vaeten, denſclfden omghekeert teghens het lijf aenſtooten ſal, ende de hant
 
verdichlijcknaert beneden cynde ſchuyven, om den ſelven des te ghevviſſer int Roer te brengen, ende indien met ſcherp vvilde
 
-
 
  
-
+
dien hy des selfde machtich sy.
  
-
+
Ten ze hoe hy den laedtstock met een verdraeyde handt wt de lade sal trecken, anderRoer vanderaerden houden, ghe
 +
jÿck dese figure bewÿst.
 +
Ten 25. hoe hy, willende den laedtstock cort vaeten, densclfden omghekeert teghens het lÿf aenstooten sal, ende de hant
 +
verdichlÿcknaert beneden cynde schuyven, om den selven des te ghewisser int Roer te brengen, ende indien met scherp wilde
  
ſchieten, ſal hy het loot met de ſelfde hantdaer hy den laetſtock alſoo cort in ghevaet heeft, vvt den mont, oft van daer hyde ko
+
schieten, sal hy het loot met de selfde hantdaer hy den laetstock alsoo cort in ghevaet heeft, wt den mont, oft van daer hyde ko
ghels draecht, verdichlijcken nemen, ende int Roer vallen laten
+
ghels draecht, verdichlÿcken nemen, ende int Roer vallen laten
Ten 26. hoe hy met den laedtſtock het polver ende het loot ſamen int Roer ſtampen ſal, houdende het Roer altijt van der
+
Ten 26. hoe hy met den laedtstock het polver ende het loot samen int Roer stampen sal, houdende het Roer altÿt van der
aerden, ghelijck deſe figure aenvvijſt,
+
aerden, ghelÿck dese figure aenwÿst,
  
Ten 27, hoe hy vveder denlaedtſtock met een verdraeyde hant vvt het Roer trecken ſal,houdende altijt t Roer vanderaerden.
+
Ten 27, hoe hy weder denlaedtstock met een verdraeyde hant wt het Roer trecken sal,houdende altÿt t Roer vanderaerden.

Latest revision as of 20:59, 5 November 2018

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

openen armen, ende mette twe voorste vinghers der panne deecksel voor de vonckendecken, ende de selve opdoen sal, sonder sich daer nac te

crommen oft te buyghen, brenghende t'Roer met bequaemheyt nac den mont toe, ghelÿck dese figureaenwÿst.

Ten 1o. hoe hy van boven nederwaerts, ende niet van onderen opwaertsaenleggen sal, op dat hy zÿn ghesel die voor hem sy (soo t'Roer onversiens los ginghe) gheen schade en doe, oock om dat den coghel (die altÿt in der hacst niet en canghevoc dert werden) niet wt en rolle,

Ten 11. hoe hy dat Roer teghen die borst setten, ende aen legghen, t'hooft sincken,den rechten ellenboge om hooch hou den, ende met het lichaem recht ende kloeckstaen, ende op dat het Rocr op de borst, ende niet op de schouderen aengelegt wer

de, t'lichaem daer nae voeghen sal, daer beneffens hoe hy het lincker been, dat voorstaen moet, buygen, ende trechter dat achter staen moet, stÿf houden sal, teneynde hy't Roer des te gewisser regieren, ende los schieten (als mede aenlegghen) kan.

Ten 12. hoe hy gheschoten hebbende eRoerwel van de kacckcaf doen , ende om hooch houden sal. omme soot'Roer gheweyghert hadde zÿn ghesel anderwerff gheen schade te doen.

Ten 13, hoe hy de lontewel, ende op dat hyse selver niet wt en lessche, met de selve vinghers daer mede hyde selfde op

gheset heeft, vandenhaen afnemen ende niet trecken moet.

Ten 14. hoe hy de lonte weder tusschen de vinghers voeghen sal, daer hyse int opmaecken wt hadde ghenomen, blyven de altÿt zÿn Roer voor om hooch houdende,

Ten 15. hoe hy in de pan de welcke noch open staende, ende t'Roer los geschoten zÿnde blasen sal, op dat de laedt flessche soodaer een voncxken op waer blyven legghen niet aen engae, ende hyselve schade lyde, maeckende (om tÿt te winnen) on dertusschen het laetflesken ghereet.

Ten 16. hoe hy dat laedt polver op de panne wt het laetflesken, ende niet wt de maten, ofte groote flessche doen sal, omme doort verrucken van dien, of andersins,gaen tÿt te verliesen, houdende midlertÿt het Roer om redenen voorsz. voor om hooch. Ten r7. hoe hy de panne met de voorsten vingher toe doen sal, ghelÿck dese figure aenwÿst. Ten 13. hoe hy t polver soo daerwat op der panne decksel waer blÿven liggen afschudden sal, op dat wanneer hyde lonte versoecken wilde, het Roer niet onversiens los en gae,

Ten 19.

hoe hy vpolver,nietteghenstaende het selve afgheschudt heeft, andermaelafblasen sal, om alle sekerheyts wille. Ten 2o. hoe hy willende wederom laden, het Roer met de linckerhant omdraeyensal, om welckes bequamelÿck te doen, soosal hy t'sclfde met de rechte handt onder, nae de linckerzÿde toe stieren. Ten 21. hoe hyt'Roer neffens de lincker zÿde laten sincken sal, en met de rechter hantnae de flessche ofte bandeliervatten. Ten 22. hoe hy de mate vande flessche open doen sal, ofte indien hy een bandelier droech soosalt selfdegheschieden ghe lÿck het byde Musquettiers ghewesen wort. Ten 27. hoe hy wt de mate vande groote flessche het polver int Roer doen sal, houdende altÿt het Roet vander aerden in

dien hy des selfde machtich sy.

Ten ze hoe hy den laedtstock met een verdraeyde handt wt de lade sal trecken, anderRoer vanderaerden houden, ghe jÿck dese figure bewÿst. Ten 25. hoe hy, willende den laedtstock cort vaeten, densclfden omghekeert teghens het lÿf aenstooten sal, ende de hant verdichlÿcknaert beneden cynde schuyven, om den selven des te ghewisser int Roer te brengen, ende indien met scherp wilde

schieten, sal hy het loot met de selfde hantdaer hy den laetstock alsoo cort in ghevaet heeft, wt den mont, oft van daer hyde ko ghels draecht, verdichlÿcken nemen, ende int Roer vallen laten Ten 26. hoe hy met den laedtstock het polver ende het loot samen int Roer stampen sal, houdende het Roer altÿt van der aerden, ghelÿck dese figure aenwÿst,

Ten 27, hoe hy weder denlaedtstock met een verdraeyde hant wt het Roer trecken sal,houdende altÿt t Roer vanderaerden.