Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/123

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


met de Secunda, buyten over den Degen van sijn Adversarium; maer Nicolaes observeert den Tijdt, Caveert ende Volteert de Quarta na het Lichaem toe: siet fig. 50.


Een Ander. 126.

Jacob stelt hem met een uytgereckten arm voor sijnen Adversarium; maer Nicolaes gaet met sijn Lemmer recht onder de sijne; Jacob keerende ras sijn Rapier in de Prima van buyten; soo ras als Nicolaes dan door gecaveert heeft om van binnen in te stooten, soo heeft Jacob geswindt uyt de Prima in de Quarta geschangeert, ende in deselve tijdt Contra gevolteert: siet op het bladt M.


Een Ander. 127.

Jacob verandert van Postuer, ende leght hem in de middelste Secunda; maer Nicolaes strengeert hem sijnen Lemmer van buyten met de Quarta,