Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/138

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


buyten over den rechten arm opent; Jacob de schoone gelegentheyt siende, stoot in de opening met de Tertia over den rechten arm; maer Nicolaes op sijn hoede, pareert met de slincker-handt na de rechter-zijde toe wegh, ende stoot Contra-Tempo met de Secunda, na het bovenste Lijff toe, met avancéring van den rechten voet: siet fig. 86. op het bladt W.


Volght nu, wanneer uwen Adversarium sijnen Lemmer achter-waerts treckt, wanneer hy stooten wil, hoe ghy u selven dragen sult.


150.

Nicolaes (den Eersten) hem in Postuer herstellende, ende van sijnen Adversarium van binnen gestrengeert zijnde, treckt sijn Lemmer achter-waerts, om van binnen te stooten; maer Jacob den Tijdt waer-ne