Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/147

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


caveert ras onder den Lemmer door, ende pareert deselve beweginge met de Secunda, in de hooghte: siet fig. 81. maer Jacob Parad zijnde, caveert, ende keert sijn handt in de Secunda, ende passeert geswindt in deselve beweginge door, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 35.


Een Ander. 165.

Nicolaes hem in Postuer stellende, ende laet sijn Punt na de rechter-zijde wat uyt-sien; Jacob attaqueert van binnen; maer Nicolaes over-heft sijnen Lemmer, ende strengeert sijnen Adversarium van buyten; Jacob caveert in deselve tijdt, als hy van buyten geattaqueert werdt; maer Nicolaes op sijn hoede, avanceert geswindt met den slincker-voet, ende maeckt hem een Passade van binnen, met de Quarta; siet fig. 16. op het bladt D.