Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/169

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


wederom alsoo de Quarta den arm werpende; Nicolaes verschrickt, pareert snel om hoogh; maer Jacob het Tempo observerende, keert sijn handt snel in de Secunda, ende passeert, sonder vertoeven, onder Adversarius sijnen Lemmer wegh, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 35. op het bladt H.


Een Ander. 200.

Maer soo Nicolaes (na dien de boven-genoemde beweginge voorgegaen is) niet in de hooghte ging, maer Caveerde ras onder Adversarium sijnen Stoot door; soo heeft Jacob evenwel het Tempo geobserveert, ende met de Quarta gevolteert: siet op het bladt M. fig. 50.


Volght, hoe ghy met u slincker-voet voor-staen sult.


201.

Nicolaes stelt hem in Postuer, ende leght hem in een rechte Tertia;