Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/172

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 205.

Nicolaes herstelt hem wederom (als boven), ende leght hem in de Quarta; Jacob leght hem met de Tertia onder Adversarium sijnen Lemmer; Nicolaes gaet om laeg, ende Ligeert hem den Lemmer; Jacob blijft stil leggen, loerende op sijn stoot; maer Nicolaes stoot niet, maer verdraeyt sijnen Lemmer, ende komt sijnen Adversarium van binnen, sonder van den Lemmer te gaen, snel passeert hy als-dan voort, ende stoot met de Quarta na het binnenste van sijn Lichaem toe: siet fig. 16.

NB. Dese boven-genoemde verdraeyinge konnen swaerlijck met Figueren uytgebeeldt werden: Daerom ick het selve een yeder aen sijn Leer-meester wil gerecommandeert hebben, hem het selve te onderrechten.


Volght nu van de Des-armationes, hoe ghy uwen Adversarium sijn Rapier uyt sijn Handt ontweldigen sult.


Een Ander. 206.

Jacob stelt hem in Postuer, ende laet sijn Punt na de rechter-zijde uyt-