Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/28

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


De volteringe Contra-tempo, voorgekomen: niet versta ick, datmen willens met de slincker-handt sijn Vyants Geweer sal vast houden, gelijck wel sommige doen, het welcke niet geoorloft is, maer alleen de afkeeringe, het welcke d’eene soo wel als d’andere geoorloft is. Hoe ende wanneer men de slincker-handt ter rechter tijdt sal gebruyken, sal een yeder van fijn Meester, die de experientie daer van heeft, informatie nemen, ende hier in ten deele sal aegewesen werden

De uytlegginge van het Tempo, ofte de rechte tijt wanneer het selve gebruyckt moet werden.

Daer zijn veel ontelbare Menschen, die veel van het Geluck ende de Fortuyn weten te seggen, ende beklagen haer meestendeel daer over, ende den meerendeels weten niet wat het is, ofte hoe sy het vinden sullen, want het Geluck, ofte de Fortuyn (gelijck de Schilders uyt-werken)