Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/36

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


  • Retrahéren. Dit is, wanneer ghy u Lijff achterwaerts set, doch met avantagie, om u Parthije de Distantie daer mede te benemen.
  • Revertéren. Dit heet soo veel als over u Tegen-parthijes lemmer heen gaen, ofte over-heffen.
  • Riversa. Dit is, in een drie-hoeck, over, ofte onder den arm, buyten, ofte binnen te stooten.
  • Ligéren. Dit heet soo veel als u Parthije sijn lemmer met een halve Circkel aan te tasten, het zy buyten ofte binnen het Lichaem, daer mede worden de onder-steecken meest gepareert.
  • Rumpéren. Dit is, u Parthije sijn lemmer met de Second van u scheuren, binnen ofte buyten.