Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/37

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


  • Chiamata, Chyamatéren, ofte Appelléren. Dat is, wanneer men de Parthije port, ofte lockt, ende hem een bedreigende openinge geeft tot schade van uwen Adversarium.
  • Volta, ofte Voltéren. Dit is soo veel als die Quart stooten, met een draeyinge des Lichaems rughlings.
  • Defarméren. Dit is te seggen, yemant sijn Geweer afhandig te maken.
  • Resolvéren. Dit is, wanneer u een Tempo gegeven wert, dat ghy snel daer op wercken derft.
  • Passada, ofte Passéren. Dit is, wanneer men onder Parthije sijn Rapier met de slinker-voet voor-bij loopende, in de selve tijdt uwen Adversarium raeckt, ofte blesseert.
  • Demi Passade. Dit is, wanneer ghy met eenen slap beschadight, ende terstont weder achter-waerts gaet.