Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/50

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


Een Ander. 16.

Nicolaes stelt hem in postuer, met sijn punt na sijn rechter-zijde uyt-siende; Jacob strengeert hem van binnen, ende treckt sijn bovenste Lichaem heel achter-waerts: gelijck ghy sien sult op het bladt F.fig.25. Ras eer hem Nicolaes versiet, soo caveert hy, ende strengeert sijn Adversarium van buyten, met avancering van het bovenste Lichaem: siet op het bladt F.fig.26. Nicolaes daer voor verschrickt zijnde, caveert; Jacob de tijdt waer-nemende, avanceert geswindt met sijn slincker-voet, ende maeckt hem een Demi-passade van binnen, met de Quart: als u de figuer 16. op het bladt D. aenwijst.