Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/56

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


gende; maer Nicolaes stelt hem met sijnen slincker-voet voor, ende strengeert hem van binnen; Jacob gaet ras onder den Lemmer door, Nicolaes stoot (mits Jacob onder den Lemmer doorgaet) met de Tertia, over den arm in: siet op het bladt Q.


Volght nu, hoe men de Finta Practicéren sal, op veelhande Manier, Enckel ende Dubbelt.


26.

Jacob stelt hem in postuer, met sijn arm in een rechte linie; Nicolaes strengeert hem van binnen, ende Batteert met sijn rechter-voet, ende maeckt hem een Finta van binnen, met de Quarta: siet op het blad P. fig. 61. Jacob niet anders denckende, of het is een stoot, pareert deselve Finta: Nicolaes de Tijt waer-nemende, caveert, ende stoot met de Tertia over