Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/72

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 47.

Jacob stelt hem in Postuer, ende sijn handt, met sijn Degen, keert hy in de Tertia, ende laet sijn Punt na de rechter-zijde uyt-sien; Nicolaes avanceert, ende tast hem met sijn Rapier sterck van binnen aen: siet op het bladt B. fig. 8. Jacob de Mensuer hebbende, passeert onverwacht met de Secunda van binnen, onder de Lemmer door: siet op het bladt K. fig. 40.


Een Ander. 48.

Nicolaes sijn Revangie soeckende, stelt hem in Postuer, ende laet hem van sijnen Adversarium van buyten attaquéren, ende soo ras hy gestrengeert is, soo retireert, ende caveeret hy, ende opent hem verder van buyten: gelijck ghy siet op het bladt S. fig. 72. Jacob caveert Contra, ende vervolght hem, ende in de selve tijdt als Nicolaes vervolght werdt, soo