Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/7

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

Ten 28, hoe hy om den laetstock corter te vatten, den selfden weder teghen het lÿfaenstooten sal,gelÿck te voeren gheseytis

Ten : 9, hoe hy hebbende den laedtstock heel onder acnt eynde ghevat, den sclfden met ghewisheyt verdichlÿck weder in de lade steecken sal.

Ten so. hoe hy willende t Roer wederinde rechter hant vatten, t'selfde eerst met de lincker hantvoorbrenghen salghe lÿck dese figure acnwÿst.

Tcn 3 r. hoe hy t'Roer in de rechter handt onder aende groote schroeve vatten, ende om hooch houden sal, ghcr eedt zÿn

de om 'selfpe weder op de schouder te legghen.

Ten ; 2. hoe hy 'Roer alleen met een hantweder op de schouder legghen sal, wesende terstontghereet met d'ander hant, om t'selfde daer op wel te houden.

Ten ; 2. hoe hy 'Roer op schouder hebbende (gaendenae de schiltwacht) t'sclfde ghelÿck byde eerste figure gheseyt is, weder houden ende draghen sal.

Ten 34. hoe hy op de schiltwacht staende, ende willende hem verdich maken, t'Roer weder alsvoren gheseyt is, met een handt vande schouder afnemen sal, Ten 55, hoe hy op de schiltwacht staenderRoer vande schoudergenomé hebbende 'sclfde indelincker hant ontfangen sal Ten 3 6. hoe hy staende op de schiltwacht, t'Roer indelincker handt hebbcnde, denrechtenarm van sich de handt aenden drucker, cnde de lade aende rechter heupe houden sal,ghelÿckdese figure bewÿst.

Ten 37. hoe hy staende op de schiftwacht, t'Roer indelincker handtalleen, intghewichtewel houden ende regierensal, op dat hy de rechter vry hebben machTen 38 hoe hy staende op de schiltwacht de lonte wel ende met voordeel wt de lincker hant, met den duym ende den

tweden vingaer nemen sal.

Ten 39, hoe hy slaende op de schiltwacht, de lonte met den duym ende den tweedenvingher, naerden mont brenghen cnde onder de handt afblasen sal, houdende ondertusschen het Roer met de lincker handt alleen int ghewichte, Ten 4o, hoe hy staende op de schiltwach t, de lonte met den duymende dentweeden vingher op den haen druckensal, son

der de sclfde, ghclÿck te vooren gheseyt is, in te schroeven.

Ten 4r, hoe hy staende op de schiltwacht, de lonte met den duym ende den tweden vingher regieren, ende met voor del versoecken sal.

Ten 42. hoe hystaende op de schiltwacht, om me in tÿt van noot ghercette zÿn, met de lont opgesetstaen, ende de Panne voor de voncken (mettc twec vorste vingher bedecken sal.

De woorden van commandement.

Waer mede de Capiteynen hun Soldaten vervolghens ghebieden al t'ghene sy met het Roer hebben te doen, welcke woorden oock vervolghens op elcke figure zÿn accorderende.

1. Op u schouder u Roer wel hout ende Marcheert,

2. Van u schouder u Roer neemt.

3. Ende met de rechter hant om hooch hout,

4. Indclincker handtu Roer neemt.

5, V lonte inde rechter handt neemt,

6. V lont afblaest, ende wel hout,

7. V lont opdruckt.

8, V lont versoeckt.

9. V lont afblaestende u pan opent.

10. V Roer aenlegt.

11. Schiet.

12. V Roer afneemt ende mettelincker hant wel hout.

13. V lont afneemt.

14. Ende weder tusschen de vinghers voecht.