Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/106

From Wiktenauer
Revision as of 10:01, 19 May 2022 by Deandra de Looff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


de opening, met de Secunda; maer Jacob de tijdt waer-nemende, caveert ende retireert, snel avanceert hy wederom, ende ligeert in een Tempo: als ghy siet op het bladt Aa. fig. 99. geswindt caveert hy wederom, ende passeert met de Secunda over Adversarium sijnen rechten arm: siet fig. 71 op het bladt R.NB. Observeert dat alle Onder-steecken, ende alle binnenste ende buytenste Steecken, konnen geligeert werden, het magh te vooren voor een beweginge geschiedt zijn, die wil, als maer de tijdt ende gelegentheyt van den Stoot verwacht werdt, soo dat door deze eene beweginge, soo men deselve wel verstaet, (naest Godt) sijn selven alleen defendéren kan; doch segge ick, die de selve wel onderwesen is, door verscheyde beweginge van den rechten ende den slincker arml niet de gene die deselve altemets qualijck onderrecht zijn, soo als veel geschiedt, soo dat de Ligéringe seer noodigh is. Degene dan die daer lust toe hebben, konnen deselve, met alle neerstigheyt, van haren Leer-meester haer laten informéren; daerom ick oock niet veel daer van schrijven wil, om dat niemant meenen soude