Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/6

From Wiktenauer
Revision as of 20:59, 5 November 2018 by Michael Chidester (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

openen armen, ende mette twe voorste vinghers der panne deecksel voor de vonckendecken, ende de selve opdoen sal, sonder sich daer nac te

crommen oft te buyghen, brenghende t'Roer met bequaemheyt nac den mont toe, ghelÿck dese figureaenwÿst.

Ten 1o. hoe hy van boven nederwaerts, ende niet van onderen opwaertsaenleggen sal, op dat hy zÿn ghesel die voor hem sy (soo t'Roer onversiens los ginghe) gheen schade en doe, oock om dat den coghel (die altÿt in der hacst niet en canghevoc dert werden) niet wt en rolle,

Ten 11. hoe hy dat Roer teghen die borst setten, ende aen legghen, t'hooft sincken,den rechten ellenboge om hooch hou den, ende met het lichaem recht ende kloeckstaen, ende op dat het Rocr op de borst, ende niet op de schouderen aengelegt wer

de, t'lichaem daer nae voeghen sal, daer beneffens hoe hy het lincker been, dat voorstaen moet, buygen, ende trechter dat achter staen moet, stÿf houden sal, teneynde hy't Roer des te gewisser regieren, ende los schieten (als mede aenlegghen) kan.

Ten 12. hoe hy gheschoten hebbende eRoerwel van de kacckcaf doen , ende om hooch houden sal. omme soot'Roer gheweyghert hadde zÿn ghesel anderwerff gheen schade te doen.

Ten 13, hoe hy de lontewel, ende op dat hyse selver niet wt en lessche, met de selve vinghers daer mede hyde selfde op

gheset heeft, vandenhaen afnemen ende niet trecken moet.

Ten 14. hoe hy de lonte weder tusschen de vinghers voeghen sal, daer hyse int opmaecken wt hadde ghenomen, blyven de altÿt zÿn Roer voor om hooch houdende,

Ten 15. hoe hy in de pan de welcke noch open staende, ende t'Roer los geschoten zÿnde blasen sal, op dat de laedt flessche soodaer een voncxken op waer blyven legghen niet aen engae, ende hyselve schade lyde, maeckende (om tÿt te winnen) on dertusschen het laetflesken ghereet.

Ten 16. hoe hy dat laedt polver op de panne wt het laetflesken, ende niet wt de maten, ofte groote flessche doen sal, omme doort verrucken van dien, of andersins,gaen tÿt te verliesen, houdende midlertÿt het Roer om redenen voorsz. voor om hooch. Ten r7. hoe hy de panne met de voorsten vingher toe doen sal, ghelÿck dese figure aenwÿst. Ten 13. hoe hy t polver soo daerwat op der panne decksel waer blÿven liggen afschudden sal, op dat wanneer hyde lonte versoecken wilde, het Roer niet onversiens los en gae,

Ten 19.

hoe hy vpolver,nietteghenstaende het selve afgheschudt heeft, andermaelafblasen sal, om alle sekerheyts wille. Ten 2o. hoe hy willende wederom laden, het Roer met de linckerhant omdraeyensal, om welckes bequamelÿck te doen, soosal hy t'sclfde met de rechte handt onder, nae de linckerzÿde toe stieren. Ten 21. hoe hyt'Roer neffens de lincker zÿde laten sincken sal, en met de rechter hantnae de flessche ofte bandeliervatten. Ten 22. hoe hy de mate vande flessche open doen sal, ofte indien hy een bandelier droech soosalt selfdegheschieden ghe lÿck het byde Musquettiers ghewesen wort. Ten 27. hoe hy wt de mate vande groote flessche het polver int Roer doen sal, houdende altÿt het Roet vander aerden in

dien hy des selfde machtich sy.

Ten ze hoe hy den laedtstock met een verdraeyde handt wt de lade sal trecken, anderRoer vanderaerden houden, ghe jÿck dese figure bewÿst. Ten 25. hoe hy, willende den laedtstock cort vaeten, densclfden omghekeert teghens het lÿf aenstooten sal, ende de hant verdichlÿcknaert beneden cynde schuyven, om den selven des te ghewisser int Roer te brengen, ende indien met scherp wilde

schieten, sal hy het loot met de selfde hantdaer hy den laetstock alsoo cort in ghevaet heeft, wt den mont, oft van daer hyde ko ghels draecht, verdichlÿcken nemen, ende int Roer vallen laten Ten 26. hoe hy met den laedtstock het polver ende het loot samen int Roer stampen sal, houdende het Roer altÿt van der aerden, ghelÿck dese figure aenwÿst,

Ten 27, hoe hy weder denlaedtstock met een verdraeyde hant wt het Roer trecken sal,houdende altÿt t Roer vanderaerden.