Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/113

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Volght nu hoe ghy uwen Lemmer van binnen sult sacken laten.


108.

Jacob herstelt hem in een rechte linie voor sijnen Adversarium; Nicolaes gaet hem met de swackte van binnen in de sterckte van Adversarius sijnen Lemmer, ende daer laet hy sijn Punt na sijn rechter-zijde toe wegh sacken, soo dat hy hem van binnen opent: siet fig. 75. Jacob dat siende, stoot dadelijck in deselve opening; maer Nicolaes den tijdt waer-nemende, (midts Jacob stoot) avanceert hy met sijn slincker-voet, ende passeert met de Quarta Contra-Tempo op hem in: siet fig. 16. op het bladt D.


Een Ander. 109.

Jacob niet lustende daer wederom in te stooten (mits Nicolaes hem de