Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/145

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 161.

Nicolaes wederom sijnen Lemmer alsoo over-heffende, geswindt stoot hy als-dan met de Quarta van binnen; Jacob pareert den selven stoot na de slincker-zijde toe; maer Nicolaes past op het Tempo, ende passeert van binnen, met de Secunda, onder sijn Lichaem wegh: siet fig. 40. op het bladt K.


Een Ander. 162.

Nicolaes, sijnen Adversarium vervolgende, over-heft hem wederom alsoo over sijnen Lemmer; maer Jacob siende de beweginge komen, gaet om hoogh met de Secunda; soo dat Nicolaes sijne over-heffinge niet volbrengen koste; doch Nicolaes op sijn Tijdt lettende, ende de opening siende, keert sijn handt ras in de Secunda, ende passeert geswindt met de Secunda van buyten onder sijnen Lemmer in, met avancéring van den slincken-voet: siet fig. 35. op het bladt H.