Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/176

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 113.

Wanneer het ongeluck u toe viel, dat sonder vermoeden quam, dat uwen Adversarium het Rapier u uyt de handt sloege, hoe ghy u daer in dragen sult, wanneer ghy alsoo in de uytterste noot geraeckt was, wat ghy voor het beste kiesen sult: mijns oordeels, soo soude ick een sprong achterwaerts doen, ende my alsoo in Postuer leggen: als u de Postuer 142. aenwijst: (Want te loopen, bevrijdt my voor een vergramden Vyant niet, want hy my van achter door-lopen kan, het welcke ick alles in ervarentheyt gesien hebben:) ende dat ick my dan op mijn beyde handen verlate, het welcke den Vyant stutten sal, soo het u aen Couragie niet manqueert: een yeder kan hem dan van sijn Meester daer in laten oeffenen.


EYNDE

Vaert wel, ende verwacht de restérende beloofde Stucken.