Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/48

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


na sijn rechter-zjde, om hem verder vervolgen, maer mits Jacob in't vervolgen is, soo caveert, ende stoot Nicolaes van binnen met de Quart: siet op het bladt C.fig.10.

Een Ander. 13.

Nicolaes stelt hem wederom in sijn postuer, maer Jacob laet sijn punt voor hem neder sacken: siet fig. 18. op het bladt E. Nicolaes dit siende, ligeert hem sijn Lemmer: gelijck ghy siet op het bladt E. fig.20. Jacob doende als woude hy met de Tertia over sijnen arm stooten; Nicolaes vervaert voor den stoot, paereert hem uyt na sijn rechter-zijde toe, maer Jacob sijn steeck niet volbracht hebbende, caveer in sijn Tempo, ende stoot de Quart na het binnenste van sijn Lichaem toe: gelijck ghy siet fig.10 bladt C.