Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/95

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


soo strengeert hy hem van binnen; maer Jacob caveert, ende maeckt hem wederom den Halven-Stoot, als boven: siet fig. 26. Nicolaes caveert wederom; maer Jacob geswindt weder onder sijnen Lemmer doorgaende, Coperérende ende Retirérende sijn selver oogenblicklijck, ende lichtende hem sijn Lemmer om hoogh: als u de fig. 123. op het bladt Gg. onderrechten sal. ras passeert hy onder Adversarium sijnen Lemmer door, met avancéring van den slincker-voet: siet op het bladt H. fig. 35.


Volght nu, hoe ghy uwen Adversarium sijn Rapier dwingen ende verswacken sult.


83.

Nicolaes stelt hem met uytgereckten arm in sijnen Postuer; Jacob attaqueert hem van binnen; Nicolaes caveert, ende stoot met de Tertia (ende mits hy caveert) soo heeft Jacob geapprocheert met beyde sijne voeten,