Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/21

From Wiktenauer
Jump to: navigation, search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke af-beeldinghe, belangende 'trecht ghebruyck van al 'tghene een Soldaet noodigh is in het handelen vande Targes met het Rappier: Welcke onderwÿsing by Cÿffer getal op elcke Figure vervolgende wordt aen-ghewesen.

Targe-dragher.

2. Karze en eerſten/ inſtererteren banbe&targetnoºbt boot al gbemeſen bot-mentuelinpoſture ſtaen

  1. #SNSmoet/enbebe & arge opben ruggehangijenbe/ banſijnen &apitepn berunachten ſtartbettom

HE

EENHEID

tſlanbeſtellt,-

? 2. boefjn op het bequaemſte beſºarge beerbichlijtk banben ruggeboort3lijf brenghen/

  1. enbeint berſetten banden ſlincken boebt / ente int ſumapen banbeſunckeſchoubet be&Targe

naer boogen toe ſchieten ſal,

-

) 3. boefjnſijne @Large tot het kaſtpierghereet ſjouben ſal: Ee meten/boefjn met ſijn rechte SA hambt be®arge bobenaen baſthoubenſal/ om bitg te beter ſijne ſjanbt tuſſchen bieriemen te

e bie alſoo tot het tretſkenban ſijn läappier gereet te ſjouben.

4. Rêotbtong geleert hoe bp bequamelijtk ſlin täappier faltrecken/te meten: bp moet be®arge een memigij ban 't lijfbouben/ontalſoo ſomber tenigb beletſijn happier upt te trecken. s. boehp int bertijoonenban ſtinupt-getrocken Happierbehanbt niet hooget algſijn geſicht houben ſal. 6. boehp baet naetneberommel ſlin4Earge tegenſijnſtifenbeſlincker ſchouber hebben.be/ enbe ſin14appierbatt

naer be boo?-noenibe ſtijoubet leggen.be/ betubatht alſoo in poſture het gijene hem boogberg gijetommanbeert al u00?Util,

-

-

7. botſinſijn gaſnutt ſtunten moetenbeopbat'tſelbeniet oliemark betrbichlijtk gheſthiebelſalbp met ben bunm enbeuoogſteuinger'tſcluetoe-ſiupten/enbeeben-ubel met bamberefijn tiappier baſihouten/opbat het ſtracrgerect3p. 8, i)oe ijp ſijnſcluentuel betkenſal/biegtmoetſjp beſ&Zatgeboog tegeng beſlincker knie/enbeboben tegheng beſelbe

ſchouberhoubent omb'ſcineaen ble 3libewuel tegenste houden noot tenen ſterck oftehoume: embt aenberechte 3ijbeſal ijpt met 'ttrupgban'ttäappier oock tegen bouben/tot bathpºt gebgupcken moet, 9. Hyoe hp hem ban booyengijebeckt tboont/om te beter te bemijſen ſjoemepnichſtbabeſijn bpambt bemboen kan.

1o. bot ijp hem ueber opgetijtenſal/enbeſtaen op beſclbetuaniere/gelijck inbeſefte figure aengeumeſen mopbt. 11. boehnſ in ſtappiet toeberom op-ſteecken ſal: bp moet fijn ſchepbenaer booten met bieſlinckerhaubt baſtbou ben/om alſoo het ſelbetiappiet ſomber een gij belet op te ſteecken.

la, emuntmeberommeſtine hambtuntbebanbenuanbeſºarge te tretkenſomosthube felbemetbe rechterbanbt baſthoubenſtbengelijtkongaenbebetbe figure aen-gemeſen met bt. 13.

  1. 3oeijn ſtint &#arge opben ruggehangen/enbeboeberontme algbooten ſtaenſal.

toonbt hier ineenghelibt bertboont hoe bicijt bicht batſinſit b:14."E#" batſpſitſj ſtapten moeten in tijben ban noobe/oftanberſintg/al / alg -

1f.

Joeſpinbetſtuptenbanbeghtlebenfallengeſtelt mogben/alanenbaerfaltoumamberenteberken, C k- •

De woorden