Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/22"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
 
m
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten
+
De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten<br>
vervolgens ſullen gebieden int gebruyck vande Targe methaer geweer.
+
vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.<br>
 
+
<br>
» Cargt op ben rugge ſjangt/en tecijt ſtatt.
+
U Targe op den rugge hant/en recht staet.<br>
 
+
U Targe voor 'tlijf brengt.<br>
3
+
U Targe tot het Rappier ghereet houdt.<br>
 
+
U Rappier treckt.<br>
garge boo? 'tlijf b?engt.
+
U Rappier tusschen u Targe leght.<br>
 
+
U Calquet sluyt.<br>
3 &Carge tot het tiappier ghereet ſjoubt.
+
Deckt u.<br>
 
+
Recht u.<br>
3 13appier trecht.
+
U Rappier wederom op-steeckt.<br>
 
+
Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.<br>
D tiappſet tuſſchenuſ Earge leght.
+
Op den rugge u Targe hanght.<br>
E3 Caſquet ſlupt.
+
<br>
&Deckt u.
+
Met Previlegie vande Keys. Ma<sup>t</sup>. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.<br>
 
+
<br>
litcijt u.
+
"Ende luydt den Inhoudt aldus:"<br>
 
+
<br>
33 1äappiet toebeton op-ſteeckt.
+
Dat niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau-<br>
33unen arm meberom upt be (QEatgetreckt.
+
sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese<br>
Op Den ruggett (@Targe banght.
+
onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int<br>
 
+
kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints<br>
Met Previlegie vande Keyſ. Ma'. den Coninck van Vranckrijck, ende de Hoog. Mog.
+
naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende daer-<br>
 
+
en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe-<br>
Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtſche Provintien.
+
gheven.<br>
Ende luydt den Inhoudt aldus:
+
<br>
At niemandt en vervordere, 't ſy van wat qualiteytoft conditie hy ſy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieuNaſſau
+
"Memorie voor den Boeck-binder."<br>
D ſche
+
<br>
VWapenhandelinghe naer te maecken, ofte elders in cenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in deſe
+
De Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in-<br>
onſe Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ſes navolgende laren 't ſy int
+
gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken,<br>
 
+
elck voor hunne eygene Figuren.
kleyn oft int groot, int deel oftint geheel de Schriften noch oockde Figuren,oockde ordrein ditvverck gehouden, geenânt,
 
en-boven de ſomme van 3 ooo. Carolusguldens als breeder blijckt by de principale Brieven van octroy, hem hiervan ghe
 
 
 
naer te volghen,ſonder expresconſent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaecktevverck, endedaer
 
gheven.
 
-Tzus-ETETE-ET-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
e>Memorie voor den Boeck-binder.
 
 
 
D# Schriften zijn, ghelijckoock de Figuren, in tvvee byſondere deelen af ghedeylt, als van Schilt ende Targe, endeſullen in
 
gebonden vvorden op deſe maniere: de Schriften van de Schilden voor de Figuren der ſelve: cnde de andere van gelijcken,
 
elcx voor hunne eygene Figuren,
 

Revision as of 08:17, 11 September 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


De woorden van Commandement, waer-mede de Capiteynen hunne Soldaten
vervolgens sullen gebieden int gebruyck vande Targe met haer geweer.

U Targe op den rugge hant/en recht staet.
U Targe voor 'tlijf brengt.
U Targe tot het Rappier ghereet houdt.
U Rappier treckt.
U Rappier tusschen u Targe leght.
U Calquet sluyt.
Deckt u.
Recht u.
U Rappier wederom op-steeckt.
Uwen arm wederom uyt de Targe treckt.
Op den rugge u Targe hanght.

Met Previlegie vande Keys. Mat. (Keyserlijcke Majesteit) den Coninck van Vranckrijck, ende Hoog. Mog. (Hoogst mogende) Heeren de Staten Generaelder Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

"Ende luydt den Inhoudt aldus:"

Dat niemandt en vervordere, 't sy van wat qualiteyt oft conditie hy sy, dit teghenwoordighe Boeck van de nieu Nassau-
sche VVapenhandelinghe naer te maecken, ofte elder in eenighe Rijcken oft Landen naer te drucken, noch in dese
onse Landen ofte Rijcken te brenghen om die te verkoopen dan binnen den tijdt van ses navolgende Iaren, 't sy int
kleyn oft int groot, int deel oft int geheel: de Schriften noch oock de Figuren, oock de ordre in dit vverck gehouden, geen sints
naer te volghen, sonder expres consent van Adam van Breen, op de verbeurte van alle het naer-ghemaeckte vverck, ende daer-
en-boven de somme van 3000. Carolus guldens: als breeder blijckt by de principale Brieven van Octroy, hem hier van ghe-
gheven.

"Memorie voor den Boeck-binder."

De Schriften zijn, ghelijck oock de Figuren, in tvvee bysondere deelen af-ghedeylt, als van Schilt ende Targe, ende sullen in-
gebonden vvorden op dese maniere: De Schriften vande Schilden voor de Figuren derselve: ende andere van gelijcken,
elck voor hunne eygene Figuren.