Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/139

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


mende, stoot in deselve beweginge, met de Quart, Contra-Tempo: siet fig. 15. op het bladt D.


Een Ander. 151.

Nicolaes wederom alsoo sijn Lemmer achterwaerts treckende, om van binnen in te stooten; maer Jacob wachtende op sijn stoot, (ende mits den stoot komt) soo treedt hy, met beyde sijn voeten, na de rechter-zijde wegh, ende in het selve Tempo, slaet hy hem op den Lemmer, dat hy op het minste (soo hy niet en valt) seer verwacht werdt, geswindt stoot hy dan voor met de Quarta na het binnenste van sijn rechter-borst toe: siet fig. 15.


Een Ander. 152.

Jacob (midts sijn Adversarium sijn Lemmer wederom alsoo achter-waerts treckt, ende van binnen stooten wil) Caveert ras, ende valt hem